Regulamin serwisu

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest:
  MAXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z reprezentacją w osobie
  Bartłomiej Helbin – prezes, Katarzyna Helbin – współwłaściciel
 2. Od 25 maja 2018 r działa u nas Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
  rafalg@emaxus.info w każdej sprawie dotyczącej danych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
   realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zgody udzielonej przez
  klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed
  jej zawarciem. (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.),
   marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
  dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
   subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania
  usunięcia z subskrypcji,
   dwa ostatnie punkty będą realizowane drogą mailową w sposób zautomatyzowany.
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   realizacja usługi sprzedaży
   realizacja umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem
 5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
   dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa np. w celach
  transportu zakupionego towaru
 6. Okres przechowywania danych:
   na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
   dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   przenoszenia danych,
   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
   wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Podane przez Panią/Pana dane są:
   warunkiem podpisanej umowy
   pobrane dobrowolnie
  Pani/Pana dane:
   nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.